Festarent

Termes et conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FESTARENT

 1. DEFINITIES
  • “FESTARENT”: De naamloze vennootschap TOTAL EVENT SUPPORT, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Voogdijstraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het nummer 0418.614.881 en gekend bij de BTW-administratie onder het nummer 0418.614.881.
  • “Algemene Voorwaarden”: Onderhavige algemene voorwaarden, zoals aan de Huurder ter beschikking gesteld, en uitdrukkelijk aanvaard door de Huurder, voorafgaand aan de levering van de diensten en/of bestelling van de huurgoederen.
  • “Bijzondere Voorwaarden/Informatie”: De bijzondere voorwaarden, zoals aan de Huurder ter beschikking gesteld, en uitdrukkelijk aanvaard door de Huurder, voorafgaand aan de levering van de diensten en/of bestelling van de huurgoederen.
  • “Huurder”: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere goederen en/of diensten van Festarent wil afnemen, en hiervoor een offerte aanvraagt, een bestelling plaatst en/of met Festarent een overeenkomst heeft afgesloten.
  • “Overeenkomst”: De Overeenkomst tussen Festarent en de Huurder op grond waarvan de goederen aan de Huurder worden geleverd.
  • “Dienst(en)”: De diensten waarvoor de Huurder een beroep doet op Festarent, zoals nader omschreven in de Algemene Voorwaarden dan wel op de offerte, aangaande het leveren en/of op- en afbouwen van de huurgoederen.
  • “Huurgoederen”: De roerende/lichamelijke goederen die Festarent aan de Huurder ter beschikking stelt in het kader van hun Overeenkomst, betreffende allerhande feestmateriaal zijnde bijvoorbeeld doch niet beperkt tot tafeldecoratie, bestek, zitmeubilair, tafels, linnen, party-tenten …
  • “Huurstaat”: Het door de Huurder en Festarent ondertekende document, waarin de Huurder de ontvangst- en kennisname van de staat van de Huurgoederen op dat ogenblik verklaart te bevestigen.
  • “Offerte”: De door Festarent aan de Huurder bezorgde offerte, waarin (i) de Diensten die Festarent ten behoeve van de Huurder zal verrichten en/of (ii) de Huurgoederen die de Huurder wenst te huren staan opgenomen.
  • “Partijen”: Festarent en/of de Huurder.
 2. TOEPASBAARHEID
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, aangaande de levering van Diensten en/of Huurgoederen door Festarent aan de Huurder.
  • Iedere Overeenkomst wordt beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het voorgaande):
   • De Offerte;
   • De Bijzondere Voorwaarden/Informatie;
   • De Algemene Voorwaarden;
   • Het Belgisch recht.
  • Partijen erkennen voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst kennis te hebben genomen van huidige Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden en zij aanvaarden de toepassing ervan op de Overeenkomst.
  • Festarent wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van enig ander document, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de (eventuele) voorwaarden van de Huurder, op de Overeenkomst af, behoudens indien Festarent de toepasselijkheid van zulk document uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand heeft aanvaard. Zelfs indien Festarent voorafgaand en schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van bijvoorbeeld de voorwaarden van de Huurder, blijven deze Algemene Voorwaarden aanvullend van toepassing op de Overeenkomst.
  • Festarent behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te vullen en/of te wijzigen. Zulke aanpassingen en/of wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Na kennisgeving aan de Huurder heeft deze vijf (5) werkdagen de tijd om hieromtrent opmerkingen te formuleren. Indien de Huurder opmerkingen formuleert dan zal Festarent met de Huurder in onderhandeling treden over deze opmerkingen. Volgen er geen opmerkingen binnen de gestelde termijn van vijf (5) werkdagen dan wordt de Huurder geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard en worden de nieuwe voorwaarden geacht onmiddellijk in werking te zijn getreden vanaf kennisgeving aan de Huurder.
 3. OFFERTE & TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
  • Elk aanbod op de website, in catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief. Festarent mag deze aanbiedingen op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Festarent Festarent is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.
  • Bij aanvraag van een Offerte worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. De Offerte geldt niet als een bindend aanbod en dient louter als uitnodiging tot contracteren beschouwd te worden.
  • Alle Offerten zijn geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  • Offerten omvatten enkel prestaties die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Bijkomende prestaties als gevolg van een wijziging van de opdracht door de Huurder, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden die niet louter aan het gedrag van Festarent te wijten is, vallen niet onder deze prestaties.
  • De Overeenkomst tussen Partijen komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische ondertekening, dan wel de schriftelijke of elektronische bevestiging van de Offerte en in elk geval op het moment dat Festarent aanvangt met de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. PRIJS
  • Al onze prijzen worden uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijzen zijn exclusief transportkosten en installatiekosten, die ten laste van de Huurder vallen tenzij anders vermeld. De prijzen zijn steeds eenheidsprijzen zelfs indien een totaalprijs vermeld werd. De prijzen gelden enkel voor de in de Offerte omschreven specificaties.
  • De huurprijs voor de Huurgoederen wordt berekend overeenkomstig de tarieflijst zoals bepaald op de website van Festarent. De Huurder erkent kennis te hebben genomen van deze tarieflijst voorafgaand aan de inontvangstneming van de Huurgoederen. Er wordt geen korting toegestaan indien de effectieve huurtijd korter is dan de vooropgestelde huurtijd.
  • Indien na de datum van de Offerte een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Festarent gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig en binnen de wettelijk toegelaten normen te verhogen.
 5. FACTURATIE EN BETALING
  • Betalingen dienen te geschieden in contanten op de zetel van Festarent of door storting op de vermelde bankrekening (voorzijde factuur) op datum van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  • In geval van niet tijdige betaling van een factuur op de vervaldag zal de prijs worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 50 EUR. Daarenboven is een intrest van 12% op jaarbasis verschuldigd, verrekend per begonnen maand.
  • De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
  • Bij niet tijdige betaling van een factuur kan de Overeenkomst ontbonden worden verklaard ten laste van de Huurder. De schadevergoeding wordt forfaitair geraamd op 15% van de waarde van het restant van de Overeenkomst die niet kon worden uitgevoerd.
  • Onverminderd de bepalingen van artikel 5 moet de factuur in geval van betwisting binnen de acht dagen na uitgiftedatum worden geprotesteerd.
 6. ANNULERING
  • Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Festarent. In geval van annulering door de Huurder is de volgende schadevergoeding verschuldigd:
   • Annulering tussen twee maanden en één week voorafgaand aan de uitvoering: 50% van de totale waarde van de geannuleerde bestelling is verschuldigd;
   • Annulering één week voorafgaand aan de uitvoering: 75 % van de totale waarde van de geannuleerde bestelling is verschuldigd;
   • Annulering minder dan 48 uur voorafgaand aan de uitvoering: 100% van de totale waarde van de geannuleerde bestelling is verschuldigd.
  • Verder wordt verwezen naar de Bijzondere Voorwaarden overeengekomen tussen Partijen en de voorwaarden zoals bijvoorbeeld in de Offerte bepaald.
 7. VERIFICATIE & HUURSTAAT
  • De Huurder verbindt zich ertoe de staat van de Huurgoederen grondig te verifiëren voorafgaand aan de inontvangstneming ervan.
  • Festarent stelt een Huurstaat op die, voorafgaand aan de inontvangstneming en na verificatie van de Huurgoederen, door de Huurder voor akkoord wordt ondertekend, waardoor deze onherroepelijk erkent dat hij de Huurgoederen voorafgaandelijk grondig heeft onderzocht, dat de Huurgoederen geen gebreken vertonen en bedrijfsklaar zijn en dat de aantallen en de soorten Huurgoederen overeenstemmen met de aantallen en de soorten opgegeven in de Huurstaat.
 8. HUURTERMIJN – TERUGGAVE – CONTROLE
  • De Overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn zoals vermeld in de Huurstaat.
  • De Huurder bezorgt de Huurgoederen aan het einde van de Huurtermijn terug aan Festarent in dezelfde staat als beschreven in de Huurstaat. De Huurder machtigt Festarent om de staat van de Huurgoederen te controleren bij teruggave. De Huurder heeft het recht om aanwezig te zijn en meldt zijn intentie daartoe tijdig, i.e. voorafgaand aan de teruggave van de Huurgoederen. De Huurder levert het bewijs van een tijdige melding aan Festarent. In zoverre de Huurder expliciet of impliciet afziet van dit recht, aanvaardt hij onherroepelijk het bindend karakter van de controle door Festarent.
  • In geval van laattijdige teruggave is de Huurder een gebruiksvergoeding verschuldigd die overeenstemt met de huurprijs van de Huurgoederen, berekend per dag vertraging, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale huurprijs, onverminderd het recht van Festarent om een vergoeding van haar werkelijke schade als gevolg van de ontijdige teruggave te vorderen.
 9. EIGENDOM – VERVOER – LEVERING
  • Festarent is en blijft ten alle tijden eigenaar van de Huurgoederen. De Huurder verwerft slechts een tijdelijk gebruiksrecht met betrekking tot de Huurgoederen. Deze Overeenkomst heeft dan ook op geen enkele wijze de toekenning of de overdracht van enig ander recht met betrekking tot de Huurgoederen, aan de Huurder of aan derden, tot gevolg.
  • Alle transport- en installatiekosten verbonden aan het leveren en installeren van de Huurgoederen vallen ten laste van de Huurder. Het risico van de Huurgoederen wordt overgedragen op de Huurder vanaf de levering van de Huurgoederen aan de Huurder, behoudens indien het transport door de Huurder wordt verzorgd, waarbij desgevallend het risico overgaat op het moment dat de Huurgoederen klaar staan in de magazijnen van Festarent om opgehaald te worden door de Huurder.
  • De Huurder verbindt zich er toe steeds aanwezig te zijn voor het in ontvangst nemen van de Huurgoederen op het daartoe afgesproken tijdstip, bij gebreke waarvan Festarent de Huurgoederen zonder verwittiging zal laten terugkeren naar haar magazijnen en een bijkomende, marktconforme vervoerskost aan de Huurder zal worden aangerekend.
  • De Huurder zorgt ervoor dat levering van de Huurgoederen steeds op de begane grond kan plaatsvinden, dat de toegang tot de leveringsplaats steeds gemakkelijk bereikbaar is en dat het terrein voldoende verhard en berijdbaar is voor aangepast verkeer. De Huurder vrijwaart Festarent voor eventuele beschadigingen aan ondergrondse installaties.
  • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zou komen te blijken dat de volledige en exacte uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk is ingevolge omstandigheden die door Festarent ongekend waren (o.a. te wijten aan gebrekkige, onjuiste of onvolledige mededeling vanwege de Huurder die door de Huurder niet tijdig worden rechtgezet), behoudt Festarent zich het recht voor de Overeenkomst in onderlinge overeenstemming en in alle redelijkheid te wijzigen, volledig te ontbinden mits vergoeding van de reeds gemaakte kosten, dan wel enkel te ontbinden voor het niet-uitvoerbare gedeelte.
  • Kosten die ontstaan wegens het door de Huurder in gebreke blijven om de uitvoering of voortgang der werken mogelijk te maken, zullen, naast het niet in de Overeenkomst voorziene meerwerk, bijkomend worden aangerekend.
  • De Huurder heeft de plicht eventuele bijzondere omstandigheden (vb. noodzakelijk gebruik van lift, takel, kraan, etc.) voorafgaand te melden op straffe van zowel de kosten die het gebruik van deze bijzondere hulpmiddelen veroorzaken alsmede de mogelijke schade die uit dit gebruik voortvloeit voor eigen rekening te nemen.
  • De Huurder verbindt zich ertoe om tijdig alle wijzigingen in zijn contactgegevens aan Festarent door te geven. Kosten ingevolge het niet-naleven van deze verplichting zullen aan de Huurder gefactureerd worden.
  • De Huurder zal Festarent onverwijld in kennis stellen van elk incident met betrekking tot de Huurgoederen. Kosten ingevolge het niet-naleven van deze verplichting zullen aan de Huurder gefactureerd worden.
 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING
  • In geval van fraude, opzet of bedrog, dan wel enige verandering in de toestand van de Huurder, zoals (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Huurder kunnen schaden, en de Huurder vervolgens geen zekerheid tot betaling verstrekt binnen vijftien (15) dagen na verzoek door Festarent, houdt Festarent zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van de Overeenkomst met de Huurder op te schorten tot het ogenblik dat de Huurder afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij de Overeenkomst met de Huurder ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Festarent om bijkomende schadevergoeding te vorderen.
  • Festarent heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder schriftelijke ingebrekestelling, zonder recht op schadevergoeding voor de Huurder, en met behoud van het recht op schadevergoeding voor Festarent, te beëindigen in geval van niet –naleving van één van de bepalingen van deze verhuurvoorwaarden, in geval van niet –betaling van minstens één vervallen factuur, of in geval van het gebrek aan teruggave van de Huurgoederen aan het einde van de huurtermijn, indien er geen rechtzetting is door de Huurder binnen vijftien (15) dagen na schriftelijk verzoek hiertoe van Festarent.
  • Indien de Overeenkomst tussen Festarent en de Huurder wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 10.1. of artikel 10.2. van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Huurder het recht om van Festarent te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde Overeenkomst.
  • In geval van beëindiging overeenkomstig artikel 10.1. of artikel 10.2, mandateert de Huurder Festarent om zonder gerechtelijke tussenkomst de Huurgoederen op te halen of te laten ophalen, waar deze Huurgoederen zich ook mogen bevinden. De Huurder draagt alle hieruit voortvloeiende kosten.
  • In geval van beëindiging overeenkomstig artikel 10.1 of artikel 10.2, is de Huurder, bovenop de huurprijs, een gebruiksvergoeding overeenkomstig artikel 8.3 en de vervoerskosten uit artikel 10.4, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan Festarent van 50% van de totale huurprijs.
  • De Huurder heeft het recht om haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten ingeval Festarent haar essentiële contractuele verplichtingen niet nakomt zonder objectieve reden en deze niet corrigeert binnen de vijftien (15) kalenderdagen indien de niet-nakoming vatbaar is voor herstel. Indien de niet-nakoming niet (meer) hersteld kan worden en/of op redelijkerwijze niet meer vatbaar is voor herstel heeft de Huurder het recht om de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft het niet langer uitvoerbare gedeelte nadat de Huurder Festarent hiervan in kennis heeft gesteld.
 11. KLACHTEN EN OPLEVERING
  • Er kan enkel rekening worden gehouden met klachten voor zichtbare gebreken die zich manifesteren na het opstellen van de Huurstaat en die schriftelijk en per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht binnen twee dagen na de vaststelling van het gebrek.
  • Bij klachten en/of schade als gevolg van een gebrekkige Dienst en/of Huurgoederen die tijdig en correct aan Festarent worden gemeld, zal Festarent naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige Huurgoederen en/of Diensten vervangen of herstellen zonder meerkost, in zoverre dezelfde Huurgoederen nog in voorraad zijn. Indien het gebrekkige Huurgoed niet langer in voorraad is, kan Festarent ervoor opteren de Huurder een equivalent van het gebrekkige Huurgoed te bezorgen; of (2) een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en de omvang van de gebrekkige Dienst en/of het gebrekkige Huurgoed; of (3) een schadevergoeding betalen gelijk aan de schade van de Huurder, begrensd tot het totale factuurbedrag betaald door de Huurder voor de levering van (het relevante onderdeel van) de gebrekige Dienst en/of Huurgoed.
  • De Huurder erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door Festarent.
  • Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Festarent, heeft de Huurder in geen geval het recht om Huurgoederen terug te sturen of werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
  • Festarent behoudt zich het recht voor om zelf de niet- conformiteit van de levering en/of andere gebreken vast te stellen, en de oorzaak ervan na te gaan.
  • Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging of herstelling van Huurgoederen en/of Diensten ontheffen de Huurder in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de op de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).
  • De eventuele vervanging van Huurgoederen of wederuitvoering van Diensten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Overeenkomst tussen Festarent en de Huurder.
  • De Huurder is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.
 12. AANSPRAKELIJKHEID
  • Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen onder de Overeenkomst zijn de verbintenissen van Festarent in geen geval resultaatsverbintenissen, doch louter inspanningsverbintenissen.
  • Behoudens in geval van fraude, intentionele en/of zware fouten in de uitvoering van de Overeenkomst vanwege Festarent en/of haar aangestelden, zal Festarent in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot verlies van omzet, verlies van winsten, verlies van cliënteel, een toename van algemene kosten, administratieve- en/of personeelskosten, gevolgschade en/of reputatieschade.
  • Festarent kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een gebrekkige Dienst (d.i. inclusief gebrekkige materialen en/of verbruiksgoederen), indien deze schade geheel of ten dele te wijten is aan een onjuist, oneigenlijk, onvolledig, ontijdig, onzorgvuldig en/of ongeoorloofd gebruik, herstel of onderhoud van de Dienst door de Huurder of door derden.
  • Eventuele schadevergoedingen, zelfs deze ten gevolge van een zware fout vanwege Festarent en/of haar aangestelden, zijn in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. btw); (2) het bedrag dat Festarent in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door Festarent aangegane polis BA-aansprakelijkheid.
  • Festarent zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor werkzaamheden die tegen haar advies in werden uitgevoerd dan wel geweigerd.
  • Evenmin zal Festarent verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor schade waarvan de oorsprong eigen is aan de staat/constructie van de desbetreffende ruimte.
  • De Huurder is tijdens de duur van de Overeenkomst exclusief en integraal aansprakelijk voor alle schade (materiële, morele, financiële, enz …), die door of met behulp van de Huurgoederen zou worden aangebracht aan derden. De Huurder zal Festarent integraal vrijwaren voor alle aanspraken die desbetreffend door derden ten aanzien van Festarent zouden worden geformuleerd.
  • Festarent exonereert zich uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid wegens niet-uitvoering/niet-levering ingevolge oorzaken buiten haar toedoen of wil/situaties van overmacht zoals vermeld in artikel 14 van onderhavige Algemene Voorwaarden.
 13. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY
  • In het kader van de Overeenkomst zal Festarent bepaalde persoonsgegevens ontvangen/verwerken van de Huurder. Festarent draagt de privacy van de Huurder hoog in het vaandel en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacy-wetgeving zoals bijvoorbeeld (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
  • Festarent zal enkel de persoonsgegevens van haar Huurder opvragen die noodzakelijk zijn voor het doel van haar verwerkingen. Festarent zal enkel persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke grondslag.
 14. OVERMACHT & IMPREVISIE
  • Wanneer Festarent wegens overmacht/hardship in de onmogelijkheid verkeert om de Overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de situatie van overmacht/hardship niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, of wanneer het contractueel evenwicht tussen de Partijen door een gebeurtenis buiten de wil van Festarent ernstig is verstoord waardoor redelijkerwijze niet verwacht kan worden dat de Overeenkomst verder wordt uitgevoerd, zal Festarent het recht hebben om (i) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk op te schorten, dan wel om (ii) de Overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met artikel 10, indien de Overeenkomst wegens overmacht langer dan drie (3) maanden niet kan uitgevoerd worden, dan wel (iii) de voorwaarden waaronder de Overeenkomst wordt uitgevoerd te heronderhandelen. Festarent zal in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de Huurder verschuldigd zijn.

 

Indien de Huurder niet ter goeder trouw deelneemt aan de heronderhandelingen, kan Festarent de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen.

 • De verbintenis van de Huurder tegenover Festarent is in essentie een betalingsverplichting, om die reden is overmacht in hoofde van de Huurder dan ook uitgesloten.
 • Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd (niet limitatieve opsomming): oorlog, natuuromstandigheden en/of rampen, weerschade, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, ziekte, staking, laattijdige leveringen vanwege onze Huurgoederen, personeelstekort, epidemieën en pandemieën, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatie-stoornissen, hacking, overheidsmaatregelen, tekort aan of defect van transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet zowel bij Festarent, als bij haar onderaannemers of bij één van zijn leveranciers.
 1. SCHADE
  • Alle schade veroorzaakt aan de eigendommen van Festarent zal integraal op de Huurder verhaald worden aan nieuwwaarde van de betreffende eigendom van Festarent. De Huurder erkent kennis genomen te hebben van deze tarieflijst voorafgaand aan de inontvangstneming van de Huurgoederen. De betalingen onder dit artikel gelden als schadevergoeding en kunnen geenszins als koop-verkoop van producten beschouwd worden, ongeacht enige andersluidende vermelding op facturen of andere documenten.
 2. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT
  • De Overeenkomst tussen de Partijen is uitsluitend onderworpen aan, en dient bijgevolg geïnterpreteerd te worden overeenkomstig het Belgisch recht.
  • De Partijen verbinden zich ertoe voor alle geschillen die uit of met betrekking tot deze Overeenkomst mochten ontstaan, alle redelijke inspanningen te leveren om door middel van overleg tot een minnelijk akkoord te komen.
  • Indien Partijen niet tot een minnelijk akkoord komen binnen dertig (30) dagen na aanvang van het overleg, zal het geschil uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Festarent. Partijen sluiten uitdrukkelijk de geschillenbeslechting via arbitrage uit.
  • Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de Huurder worden verhaald.
 3. SLOTBEPALINGEN
  • Publiciteit
   • De Huurder zal in geen geval het recht hebben om enige publicaties te doen, ongeacht de wijze waarop (papier, internet, website of via eender welk ander medium zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot social media, blogs, vlogs etc) waarin zij Festarent vermeldt of ingaat op (de inhoud van) haar Overeenkomst met Festarent, behalve indien Festarent hiervoor voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft verleend.
   • Festarent is – behoudens uitdrukkelijk, schriftelijk protest hiertoe vanwege de Huurder – gerechtigd om foto’s van de door haar gecoördineerde projecten te gebruiken voor o.m. marketingdoeleinden, zowel online als offline, in nieuwsbrieven, op haar website en social media channels etc (niet-limitatieve opsomming).
  • Niet-verzaking
   • Zelfs een herhaaldelijke niet-toepassing van één van de rechten die Festarent krachtens deze Overeenkomst of de wet geniet, zal in geen geval uitgelegd kunnen worden als een verzaking aan dan wel een afstand van recht vanwege Festarent. De Huurder ontleent aan een eventuele niet-toepassing geen enkel recht, noch zal de niet-toepassing Festarent verhinderen op een later tijdstip toch tot uitoefening van het (de) betrokken recht(en) over te gaan.
   • Iedere verzaking aan een recht vanwege Festarent, moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren. Zelfs indien in een specifieke situatie door Festarent werd verzaakt aan (de toepassing van) een recht, zal deze verzaking geen rechten doen ontstaan ten aanzien van de Huurder in andere (zelfs vergelijkbare) gevallen.
  • Kennisgeving & woonstkeuze
   • Overal waar deze Algemene Voorwaarden in kennisgevingen en/of meldingen voorzien, en breder gesteld in alle situaties waarin redelijkerwijze verondersteld kan worden van de ene Partij dat een kennisgeving/melding aan de andere Partij noodzakelijk is, zal een kennisgeving enkel maar geacht worden geldig te zijn gedaan in geval van aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel of woonadres van de andere Partij, al naargelang het geval.
   • Voor de uitvoering van de Overeenkomst tussen Festarent en de Huurder doen beide Partijen woonstkeuze op hun respectievelijke maatschappelijke zetel of woonadres, behoudens kennisgeving door de ene Partij aan de andere van een ander adres.
  • Overdracht
   • De Huurder is niet gerechtigd om haar Overeenkomst met Festarent geheel dan wel gedeeltelijk over te dragen aan derden, behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Festarent.
  • Deelbaarheid
   • Indien een beding van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank of bevoegde administratieve overheid nietig of niet afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden tot gevolg. Die blijven geldig en afdwingbaar. Partijen verbinden zich ertoe al wat in hun macht ligt te doen om de nietige of niet afdwingbare bepalingen te vervangen door geldige en afdwingbare afspraken die in de grootst mogelijke mate hetzelfde resultaat opleveren als dat welke zij met de nietige of niet afdwingbare clausules wilden bereiken. De verplichtingen onder de nietige of niet afdwingbare bepalingen worden opgeschort in afwachting van deze vervanging.
  • Netting
   • In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Festarent en de Huurder automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Festarent en de Huurder steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.
   • Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Huurder en Festarent doorgevoerde schuldvergelijking.